PARTNERZY

 

SPOŁECZNA AKADEMIAN NAUK

Społeczna Akademia Nauk jest jednym z najbardziej doświadczonych i największych prywatnych uniwersytetów w Polsce z ponad 25-letnim doświadczeniem. Oferuje edukację na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim w największych miastach w Polsce oraz w kampusie, którego filia mieści się w Londynie. Oferujemy również możliwość ukończenia amerykańskiego programu studiów magisterskich na Uniwersytecie Clark (USA). W rankingach edukacyjnych publikowanych przez wpływowe czasopisma krajowe uniwersytet zajmuje bardzo wysoką pozycję. Na uczelni istnieje 25 wydziałów, w tym Kulturoznawstwo, Nauka o Edukacji, Psychologia i Socjologia, które wniosą swoje doświadczenie w ten projekt.

SAN zapewnia wysokiej jakości edukację uczniom z całego świata. Nasza oferta obejmuje także studia MBA i doktoranckie oraz unikalny amerykański program studiów magisterskich we współpracy z Clark University. Ich celem jest wyposażenie studentów i absolwentów w specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne potrzebne na rynku pracy XXI wieku, zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Rozwój intelektualny i osobisty uczniów jest wspierany przez szeroki wachlarz programów edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych. Kadra dydaktyczna uważa, że wzrostowi intelektualnemu musi towarzyszyć rozwój wartości, kultywowanie odpowiedzialnej niezależności i docenienie szeregu perspektyw. Uniwersytet utrzymuje krajowy i międzynarodowy charakter, przyciągając studentów i wykładowców o wysokich kwalifikacjach ze wszystkich stron świata.

Społeczna Akademia Nauk

(Polska) www.san.edu.pl

 

 

Alanya Alaaddin Keykubat University (ALKU)

Alanya Alaaddin Keykubat University (ALKU) został założony w 2015 roku jako uniwersytet państwowy w Alanyi. ALKU dąży do zapewnienia wykwalifikowanego szkolnictwa wyższego w międzynarodowym środowisku edukacyjnym. Dzięki ośmiu wydziałom (biznes, inżynieria, medycyna, edukacja, turystyka, nauki sportowe, nauki o zdrowiu, stomatologii), trzem szkołom podyplomowym (nauki ścisłe, nauki społeczne, nauki o zdrowiu) i pięciu szkołom zawodowym uniwersytet oferuje różnorodne stopnie naukowe, licencjackie i programy dla absolwentów.

Licząc około 13 000 studentów, uniwersytet szybko się rozwija od samego początku istnienia; w tym rozpoczną się dwa nowe programy licencjackie w języku angielskim (inżynieria żywności i edukacja w języku angielskim), a wkrótce zostanie uruchomionych kilka innych programów. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: http://www.alanya.edu.tr/

Adaptacja uniwersalnych wartości, koncentracja filozofii zarządzania ukierunkowanej na tworzenie dobra dla ludzkości, uczestnictwo w staraniach o lepszą edukację, badania i działania społeczno- kulturowe, próba rozwiązywania problemów poprzez wykorzystanie zdolności intelektualnych i naukowych, jest priorytetem dla regionu, a także potrzeb kraju, jak również uniwersytetu jako pionierskiego i prowadzącego do zapewnienia zrównoważonego rozwoju i rozwiązywania problemów w celu poprawy dobrobytu i pokoju w społeczeństwie.

Alanya Alaaddin Keykubat University

 (Indyk)
www.alanya.edu.tr

 

 

 

Innovaform Nonprofit Ltd

Innovaform Nonprofit Ltd to centrum edukacji specjalizujące się w relacyjnych i komunikacyjnych aspektach życia organizacyjnego. Łączymy różne uzupełniające się doświadczenia opracowane w kontekście działań europejskich i międzynarodowych.

Oprócz programów edukacyjnych i szkoleniowych nasza firma postawiła sobie za cel zwiększenie konkurencyjności na rynku usług doradczych i partnerstw poprzez ciągłe oferowanie lepszych, bardziej złożonych i dostosowanych do potrzeb usług dla działań gospodarczych i społecznych poprzez różne programy, projekty. Dzięki naszej szeroką sieci tworzymy, rozwijamy i wdrażamy innowacyjne podejścia w dziedzinie edukacji przy pomocy naszego wysoko wykwalifikowanego zespołu ekspertów z różnych dziedzin wiedzy. Uważamy, że dobrze zorganizowany system edukacji może poradzić sobie z problemem rosnącego poziomu bezrobocia z powodu przedwczesnego kończenia nauki i dorosłych pracowników o niskich kwalifikacjach.

Nasze główne usługi to:

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Konsultacje z organizacjami, zespołami, grupami, społecznościami lub osobami
  • Specjalna pomoc techniczna dla inicjatyw współpracy międzynarodowej
  • Rozwój kompetencji
  • Edukacja i szkolenia

Mamy trzy główne centra: 1. Centrum szkoleniowe, 2. Centrum międzynarodowe, 3. Centrum młodzieżowe

Innovaform, uważa, że rozwój umiejętności i wiedzy nie jest wystarczający dla zdrowego, produktywnego i pozytywnego stylu życia, dlatego angażujemy i organizujemy wydarzenia sportowe, w naszym programie, również jako działania podnoszące świadomość na temat wartości sportu i aktywności fizycznej.

Nasze cele to:

  • Dostarczaj projekty w oparciu o indywidualne doświadczenia, aby pomóc użytkownikom końcowym, nawet takim jak analitycy, studenci lub inni partnerzy
  • Zbliż firmy do swoich klientów, opracowując ukierunkowane aplikacje

 

Nasz kreatywny zespół jest odpowiedzialny za prowadzenie kampanii PR i marketingowych.

Mamy kontakt z młodzieżą, ponieważ prowadzimy program praktyk dla studentów uniwersytetów.

Innovaform Kozhasznu Nonprofit KFT

(Węgry) www.innovaform.hu

 

 

ProMAs

ProMAs to stowarzyszenie nauczycieli, inżynierów i trenerów, którego głównym celem jest ułatwienie dostępu do nauki jako sposobu na poprawę jakości życia. Nasi członkowie są zaangażowani w kształcenie dorosłych i posiadają certyfikat VET jako trenerzy, trenerzy trenerów, specjaliści ds. systemów jakości, jak również są doświadczeni w międzynarodowych multidyscyplinarnych projektach badawczych.

Nasi członkowie współpracują z instytucjami społecznymi, edukacyjnymi i zawodowymi, ośrodkami szkolenia dorosłych w regionie w zakresie promowania innowacyjnych metod, z wykorzystaniem mentoringu w celu zapewnienia wiedzy i kluczowych kompetencji.

Nasza organizacja posiada doświadczenie w następujących obszarach: rozpowszechnianie i waloryzacja, rozwój treści e learningowych, interdyscyplinarne szkolenia i badania, nauczanie mieszane, mentoring, testowanie treści na szkoleniach pilotażowych. Przekrój grup docelowych w projektach jest różnorodny: osoby dorosłe, młodzież, trenerów, decydenci, pośredni beneficjenci projektu. Od 2007 r. Organizujemy wiele lokalnych, regionalnych i krajowych działań, takich jak konferencje i sympozja. ProMas organizował kampanie na różne tematy: dyskryminacja związana z pochodzeniem etnicznym, płcią, religią, ksenofobią, niepełnosprawnością i integracją osób niepełnosprawnych, zarządzanie edukacją, aktywna komunikacja, aktywne życie, zdrowe życie, przemoc i przemoc domowa, bezpieczeństwo w pracy, edukacja międzykulturowa oraz kariera i planowanie.

Członkowie ProMAS mają doświadczenie we współpracy z UE (jako partner / promotor) w programach UE: +20 SOCRATES GRUNDTVIG LLL, 4 COMENIUS, 1 COMENIUS Multilateral, 3 LEONARDO TOI, 2 staże i mobilność LEONARDO, 2 projekty Erasmus +. Mieliśmy w naszych projektach aktywną rolę w: badaniu, w jaki sposób projekt odpowie na zdobycie kluczowych kompetencji do uczenia się przez całe życie, które kompetencje są kluczowe dla sukcesu, testowanie platformy e-learningowej, projektowanie i wdrażanie strategii rozpowszechniania i waloryzacji, przygotowywanie eksperymentalnych działań związanych z mobilnościami, zaprojektowanie i wdrożenie wewnętrznej oceny projektu.

Stowarzyszenie zarządzania projektami

 (Rumunia) 
www.promasprojects.ro

 

IES RIBEIRA DO LOURO (IESRDL)

IES Ribeira Do Louro (IESRdL) jest szkołą średnią, która zapewnia kształcenie ogólne, szkolenie zawodowe i kursy edukacji dorosłych. Znajduje się w Porriño (Pontevedra) na południowym zachodzie Hiszpanii, obok Vigo. IESRdL ma około 700 studentów i 80 nauczycieli i zapewnia, między innymi kursy specjalistyczne, szkolenia na poziomie zaawansowanym w zakresie handlu międzynarodowego, zarządzania administracyjnego i finansowego oraz systemów i informacji telekomunikacyjnych.

Technologia.

Szkoła ma duże doświadczenie we wdrażaniu europejskich projektów badawczych i mobilności. IES RdL uczestniczyła, zarówno jako promotor / koordynator, jak i partner, w różnych projektach w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, programu Leonardo da Vinci i Socrates, Interreg i innych projektach krajowych. Ponadto IES RdL uczestniczy w projektach dotyczących mobilności od 1996 r. jako organizacja przyjmująca i wysyłająca. Przeprowadziła ponad 400 staży dla studentów i nauczycieli w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” i projektów mobilności władz regionalnych. IES RdL uczestniczyła także w Interreg III w 2001/2004 –PPIER.

Amador Ordóñez jest nauczycielem w międzynarodowym biznesie z wykształceniem ekonomicznym z dużym doświadczeniem w koordynowaniu projektów europejskich od 1996 r. Koordynował projekt EMPORT – Poprawa zdolności do zatrudnienia i zwiększenie europejskiej konkurencyjności poprzez nabywanie kompetencji językowych i kulturowych w języku portugalskim oraz projekt ARBAX, związany z zapobieganiem nękaniu (www.schoolbullying.eu). Był koordynatorem różnych projektów, w których opracowano kursy językowe, sprawdzające tj. www.chinesecom.eu (multimedialny kurs chińskiego) i www.linguasnet.com (4 kursy językowe na poziomie początkowym, angielski, hiszpański, rumuński i portugalski dla imigrantów). Koordynował również dwa różne projekty związane z Romami (Cyganami), Travelcom, gdzie opracowano kurs handlu i marketingu w celu poprawy kompetencji Cyganów i podróżników i dostępu i wchodzenia na rynek pracy, w 2000 r. Koordynował również projekt Comenius 2 zatytułowany „Nowe narzędzia do szkolenia podróżnych”, w których opracowano Kurs matematyki i języka dla szkół podstawowych, jak i projekt Romaninet, w ramach którego opracował on multimedialny kurs języka romskiego, który został zatwierdzony w ramach programu LLPT Transversal  Multilateral –Key Activity 2.

IES Ribeira do Louro

 (Hiszpania) www.ribeira.org